Hjirûnder filmkes dy’t it perspektyf op meartaligheid feroarje. Filmkes om te sjen mei in team of mei âlders. It hâlden en dragen sil hjirtroch feroarje.

It fieren fan taal. In prachtige docu fan Omrop Fryslan. In lytse 30 minuten lang. Wurkesto yn it underwiis dan moast dit even sjen.
Simon geeft zijn dochter het Engels mee als tweede taal. Hoe doet hij dat?